Count Down Party 2012

Ngày:   Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012 Giờ:     Từ 6 giờ tối Thứ Hai đến 1 giờ sáng Thứ Ba, January 1, 2013 Địa Điểm:    Nhà Thờ Tam Biên (Góc Lewis St & Garden Grove)                                            12921 Lewis Street, Garden Grove, CA 92840 Ban Nhạc:   Dạ Lan Band (DJ & Sound: Anh Kenny Vũ) Chụp…

Copyright © 2018 LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG SƠN